Geheimhoudsingsverklaring

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal van Optical Trading Co nv en Optinvest nv (hierna “OPTICA”, “wij” of “onze”) uitmaakt. Daarom hechten wij enorm veel belang aan uw privacy. Deze geheimhoudingsverklaring (hierna de “Geheimhoudingsverklaring”) is onder andere van toepassing op (i) onze website https://www.optica.be/nl/home (hierna de “Website”) en (ii) op alle bestaande (commerciële) relaties tussen OPTICA en zijn klanten, prospecten en commerciële partners. Deze Geheimhoudingsverklaring bevat, onder andere, informatie over de persoonsgegevens die OPTICA verzamelt, en over de manier waarop OPTICA deze persoonsgegevens verwerkt. OPTICA wil benadrukken dat het op elk moment probeert te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en/of met (ii) de Europese Verordening 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Geheimhoudingsverklaring bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die OPTICA verzamelt, en over de manier waarop OPTICA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Door de Website te bezoeken stemt u uitdrukkelijk in (door het verstrekken van uw persoonsgegevens of door “opt-in”) met de Geheimhoudingsverklaring en dus met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

I. Soorten van persoonsgegevens

OPTICA kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

- Naam
- Voornaam
- Functie
- Bedrijfsnaam
- Bedrijfsnaam
- Thuisadres
- Bedrijfsadres
- Bankrekeningnummer
- E-mailadres
- Telefoonnummer (vast/mobiel)
- IP-adres
- Alle persoonsgegevens vermeld in het vrije veld van het contactformulier
- Alle andere persoonsgegevens die vrijwillig zijn verstrekt aan Optica (bijvoorbeeld tijdens briefwisseling)IP-adres
- Geboortedatum
- Geslacht
- Gegevens over refractie, voorschriften,...Identiteitskaartgegevens
- Communicatievoorkeuren
- Ziekenfonds

OPTICA verzamelt bovendien automatisch anonieme gegevens over hoe u de Website gebruikt. Zo zal OPTICA bijvoorbeeld automatisch registreren welke rubrieken van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt, welke website u hebt bezocht toen u toegang hebt gekregen tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens, maar ze stellen OPTICA wel in staat statistieken op te stellen over het gebruik van de Website.

II. Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verzameld als of in het kader van:

- Offerteaanvraag
- Een samenwerking met OPTICA
- Briefwisseling met OPTICA
- Bezoek van onze stand op een beurs
- Uitwisseling van businesskaartjes
- Verzoek om onze newsletter te ontvangen

De persoonsgegevens die OPTICA verzamelt worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om bepaalde diensten te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot bepaalde rubrieken van de Website, zich te abonneren op newsletters, deel te nemen aan bepaalde activiteiten en evenementen). Het is wenselijk dat wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn en welke facultatief.

III. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

OPTICA kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:

- Het uitwerken en opvolgen van een offerte
- Het uitvoeren van een overeenkomst afgesloten met OPTICA (en de follow-up ervan)
- Het beantwoorden van vragen (al dan niet via het contactformulier)
- Het opwaarderen van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
- Het verzenden van newsletters
- Statistische doeleinden
- Het verzenden van Direct Mailings
- Het verzenden van facturen en het ontvangen van betalingen
- Het leveren van ondersteuning/support (bijvoorbeeld in geval van problemen)

De verwerking gebeurt, afhankelijk van de situatie, om de volgende juridische redenen:

- U hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met OPTICA of, op uw verzoek, vóór het afsluiten van een overeenkomst, om informatie in te winnen;
- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van OPTICA;
- De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
- De verwerking is noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang;
- De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van OPTICA of een derde, behalve als uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan deze belangen (met name als u minderjarig bent).

IV. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

OPTICA zal uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk blijkt in het kader van de levering en optimalisatie van diensten (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, OPTICA). In deze context kunnen uw persoonsgegevens eventueel openbaar worden gemaakt aan betalingspartners, leveranciers van software, cloudpartners, transportpartners. Indien het noodzakelijk is dat OPTICA uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, is deze derde partij verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Geheimhoudingsverklaring. Onverminderd hetgeen voorafgaat, is het altijd mogelijk dat OPTICA uw persoonsgegevens verstrekt:

- Aan de bevoegde autoriteiten (i) als OPTICA daartoe verplicht is op basis van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) om onze rechten te garanderen en beschermen;
- Als OPTICA of zo goed als al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens – die OPTICA heeft verzameld – deel uitmaken van de overgedragen activa;

In alle andere gevallen zal OPTICA zich onthouden van de verkoop, verhuur of overdracht van uw persoonsgegevens aan derden, behalve als het (i) hiervoor uw toestemming heeft gekregen en (ii) met de betrokken derde partij een overeenkomst voor gegevensverwerking heeft afgesloten, die de vereiste waarborgen bevat inzake geheimhouding en naleving van uw persoonsgegevens voor de bescherming van uw privacy.

V. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens

Elke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel heeft in een land dat niet valt onder een soortgelijke beslissing, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden onderworpen aan de bepalingen van een overeenkomst voor gegevensoverdracht, die het volgende zal bevatten: (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in het “Besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EU)”, of (ii) een of ander mechanisme op basis van de wetgeving inzake de privacy of een of andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag van persoonsgegevens

Behalve wanneer een langere bewaarperiode vereist of gerechtvaardigd is (i) bij wet of (ii) voor de nakoming van een andere wettelijke verplichting, bewaart OPTICA uw persoonsgegevens maar zolang als nodig is voor het halen en vervullen van de doelstellingen zoals beschreven in de Geheimhoudingsverklaring, onder punt “Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?”.

VII. Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw privacy

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over de volgende privacyrechten:

- Recht van inzage van uw persoonsgegevens
- Recht op retificeren, aanvullen of bijwerken van uw persoonsgegevensRecht op wissing van uw persoonsgegevens (“recht op vergetelheid”) (in dit geval geeft OPTICA aan dat als u bepaalde persoonsgegevens wist of laat wissen, sommige diensten niet langer toegankelijk zullen zijn of niet langer kunnen worden geleverd);
- Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
- Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevensRecht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u uw rechten inzake de bescherming van uw privacy wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met shop@optica.be. U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via het hierboven vermelde formulier. Als u niet langer informatie wenst te ontvangen over de producten en diensten van OPTICA kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “Uitschrijven” (onderaan in elke e-mail van OPTICA).

VIII. Bescherming van persoonsgegevens

OPTICA verbindt zich ertoe alle redelijke fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om te vermijden dat (i) onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, en dat (ii) uw persoonsgegevens verloren zouden gaan, misbruikt zouden worden of gewijzigd zouden worden. OPTICA zal alle persoonsgegevens die het verzamelt in de EU bewaren. Onverminderd het veiligheidsbeleid van OPTICA, de controles die het uitvoert en de veiligheidsmaatregelen die het neemt, kan het geen feilloos beveiligingsniveau garanderen. Geen enkele overdracht- of verzendingsmethode via het internet en geen enkele elektronische opslagmethode zijn 100 % veilig, waardoor OPTICA op dat vlak geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Bijwerking van de Geheimhoudingsverklaring

OPTICA mag deze Geheimhoudingsverklaring bijwerken door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Daarom is het raadzaam om regelmatig de Website en de pagina waarop de Geheimhoudingsverklaring is gepubliceerd te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de kleinste wijzigingen.

X. Andere websites

De Website kan eventueel hyperlinks naar andere websites bevatten. Als u op een van die links klikt, kunt u worden doorgestuurd naar een andere website of een internetbron die gegevens over u kan verzamelen via cookies of andere technologieën. OPTICA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid of controlebevoegdheid met betrekking tot deze andere websites of bronnen, noch voor het verzamelen, gebruiken en verspreiden van uw persoonsgegevens. U moet zelf het privacybeleid van die andere websites en bronnen raadplegen om te kunnen oordelen of ze in overeenstemming zijn met de privacywetgeving.

XI. Contact opnemen met OPTICA

Als u vragen hebt over de Geheimhoudingsverklaring of over de manier waarop OPTICA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve dan contact met ons op te nemen:  

Via e-mail: info@optica.be

of  Per post: Voor Optical Trading Co nv: rue Arnold Delsupexhe 4R, 4040 Herstal, België
Voor Optinvest: Stationsstraat 87/bus1, 3620 Lanaken, België  

Als u niet tevreden bent met de manier waarop OPTICA uw vragen of opmerkingen heeft behandeld, of als u klachten heeft over de manier waarop OPTICA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.