PRIVACY & COOKIES

 

1. Algemeen

De Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te Herstal (Rue Arnold Delsupexhe 4R), in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0458.127.535 OPTICAL TRADING SA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.optica.be. OPTICAL TRADING SA leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen. Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt in het aanmeldingsformulier op de website:
E-mailadres.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld
- Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.
- Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door OPTICAL TRADING SA en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
- Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren.
- Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website.
- Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren.
- De technische administratie van de Website te beheren.
- Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij OPTICAL TRADING SA hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan shop@optica.be.

3.3. Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door OPTICAL TRADING SA.

5. Recht van toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan shop@optica.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan OPTICAL TRADING SA mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan OPTICAL TRADING SA.

6. Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan shop@optica.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

OPTICAL TRADING SA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan OPTICAL TRADING SA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. OPTICAL TRADING SA houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die OPTICAL TRADING SA niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door OPTICAL TRADING SA. OPTICAL TRADING SA is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. OPTICAL TRADING SA raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy;

8. Cookies

8.1. Wat is een cookie?
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

8.2 Jouw toestemming
Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie. Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.3. Je browserinstellingen veranderen
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan de ‘Help’ functie in je webbrowser consulteren voor meer details.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

10. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat OPTICAL TRADING SA jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.